Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam

06/03/2012

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam Ngày 1 tháng 3 năm 2012, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012. Báo cáo nêu rõ: năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ở trong nước và trên thế giới, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp và cũng là năm bắt đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Tình hình đó đã đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nhưng với sự đồng thuận và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Viện nên trong năm 2011 công tác của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả tốt.

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ: Nghiên cứu vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992; nghiên cứu về sở hữu đất đai và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ trong Đề án 928 “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Các hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ thường xuyên được chủ động tiến hành. Hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, đã triển khai nhiều đề tài, chương trình, dự án quan trọng của đất nước, vùng, địa phương…

Có thể nói, năm 2011 Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam gắn với nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XI của Đảng. Đảng bộ đã đoàn kết nhất trí cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đề tài nghiên cứu tồn đọng nhiều năm gần đây. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2011.

Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Đảng bộ tổ chức nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành, triển khai và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã thành lập Ban giúp việc Đảng ủy Viện về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được đảng ủy quan tâm, đầu tư. Năm 2011, Đảng ủy Viện đã xét và làm thủ tục cử 39 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 37 đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới do Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Cử cán bộ tham dự khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cao cấp tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2011 toàn Đảng bộ có 89 đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 06 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2009 – 2011, 526 đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2012 là tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Các nhiệm vụ này phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà cụ thể trước mắt là Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy đã trao Giấy khen năm 2011 cho 11 chi bộ, 06 đảng viên xuất sắc trong 3 năm liền; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra" cho 03 đảng viên của Đảng bộ.

                                                                         Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: