Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

04/06/2012

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Ngày 29 tháng 5 năm 2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng gần 1000 đoàn viên, hội viên của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Sau khi giới thiệu, phân tích các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết, đồng chí nêu rõ sự cần thiết ra đời của nghị quyết về xây dựng Đảng; về mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị, phạm vi của nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. Sau phần đánh giá, phân tích thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí phân tích một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất là những khuyết điểm kéo dài, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. 

Đồng chí yêu cầu các đoàn viên, hội viên nghiên cứu và thảo luận làm rõ những vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4, tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở và những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tạo ra sự chuyển biến thực sự, là tiền đề quan trọng để Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng với các bộ, ban, ngành địa phương trong cả nước sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo nên chuyển biến mới trong xây dựng và phát triển của cơ quan, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

                                                 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: