Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

06/06/2012

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Sáng ngày 05/06/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành viên Chi ủy chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI: về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đổi mới về chính sách xã hội, tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết, sau 20 năm, đến nay Hiến pháp năm 1992 đã có những điểm không còn phù hợp. Bởi vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là yêu cầu cần thiết và đặc biệt quan trọng. Việc sửa đổi Hiến pháp cần phải có quan điểm và cách nhìn toàn diện, cụ thể, tránh tư duy sai lệch, xa rời thực tiễn.

Về Luật đất đai, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), đến nay chính sách quản lý đất đai vẫn chưa đáp ứng được thực tiễn, còn nhiều điểm bất cập. Vì vậy, cần phải tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và hoàn thiện pháp luật về đất đai để sớm khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Về vấn đề chính sách xã hội, những năm qua chính sách xóa đói giảm nghèo, các chương trình của Chính phủ đã phát huy tác dụng, tỉ lệ các hộ nghèo, nhất là các vùng đồng bào dân tộc đã giảm nhiều. Tuy vậy, số hộ gia đình cận nghèo vẫn còn khá lớn. Yêu cầu đặt ra trong năm 2012 - 2013 là cần phải có chính sách khắc phục kịp thời, đến năm 2015 phải cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo đảm các gia đình người có công có mức sống tối thiểu bằng mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Cùng với đó xây dựng đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013 – 2020, ưu tiên điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, soát xét lại chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, khắc phục tình trạng bất hợp lý, chênh lệch quá lớn giữa cán bộ quản lý và người lao động.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được yêu cầu "ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng". Tình trạng tham nhũng, lãng phí  vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị; lập lại Ban Nội chính Trung ương, vừa thực hiện chức năng một ban Đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cũng tại Hội nghị, hơn 100 cán bộ cấp ủy của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nghe GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung báo cáo sơ kết, nội dung Nghị quyết và kế hoạch của Đảng ủy Viện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ở từng đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc sau khi lĩnh hội nội dung Nghị quyết Trung ương 5, có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới từng đảng viên thuộc chi bộ đơn vị mình phụ trách.

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Văn phòng Đảng ủy cung cấp tài liệu để các chi ủy thực hiện việc phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 tới các đảng viên trong từng chi bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy.

                                       Hải Nam

                    Văn phòng Đảng ủy Viện KHXH Việt Nam          

nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: