CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890-19/05/2020)

19/05/2020

Một mùa sen mới lại về, đó là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè, đồng chí thân thiết trên khắp năm châu kỷ niệm trọng thể ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Toát lên ở Người còn là hình ảnh một vị lãnh tụ có phong cách rất đỗi bình dị, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng.

 

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. Với những tố chất đặc biệt ở Người, lại được sinh ra và lớn lên trong gia đình, vùng quê rất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Nguyễn Tất Thành đã sớm tiếp thu những giá trị tinh hoa tiêu biểu của gia đình, quê hương, đặc biệt là lòng yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường.

Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân tộc, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiral Latouche-Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng đi Marseilles (Pháp), khởi đầu cho hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Người. Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Người đã đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất mới của thời đại mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga. Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Tiếp nối thành công đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước tiếp tục giành được những thắng lợi vĩ đại, mang tính bước ngoặt đó là cuộc kháng chiến chống Pháp với trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với Đại thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng để đất nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, không ngừng mở cửa, hội nhập, từng bước khẳng định được vai trò rất quan trọng và là thành viên có trách nhiệm cao trên trường quốc tế hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Cho đến hơi thở cuối cùng, Người đã đem hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Công lao trời biển của Người không chỉ in đậm trong những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn được ghi tạc trong lòng nhân dân và bạn bè tiến bộ quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi về thế giới vĩnh hằng đến nay đã hơn nửa thế kỷ (1969-2020). Nhưng Người vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá Bác để lại cho chúng ta: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh, nghệ thuật đối ngoại và những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; trong đó, những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng của Bác là minh chứng sống động nhất.

2. Với những di sản vô giá của Người để lại, Chi ủy và Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ luôn nhận thức và xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu bắt buộc chung, xuyên suốt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Xuyên suốt trong hành trình hơn 15 năm phát triển, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển Viện. Chi ủy, Lãnh đạo Viện luôn xác định “nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn” là hệ tiêu chuẩn quan trọng của nhà khoa học chân chính, đây cũng là định hướng xây dựng một đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý có bản lĩnh, có đạo đức khoa học, dám nói dám làm, gắn nghiên cứu khoa học với hơi thở thực tiễn.

Nhờ vậy, trong hành trình hơn 15 năm phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Viện đã đạt được rất nhiều thành tựu và trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, tư vấn chính sách trong nước và quốc tế. Viện đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công hàng trăm đề tài các cấp từ Nhà nước, Quốc gia, Bộ, địa phương, cơ sở. Kết quả nghiên cứu các đề tài được đánh giá cao, nhiều đề tài xếp loại xuất sắc; đây là cơ sở thực tiễn, luận cứ quan trọng để Viện đề xuất, tư vấn chính sách phát triển bền vững vùng và địa phương.

Viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, kiên định theo quan điểm, đường lối của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức. Toàn thể Chi bộ, toàn Viện không để xảy ra trường hợp nào gian dối trong nghiên cứu khoa học; không có trường hợp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, viên chức của Viện luôn được thực hiện tốt, đúng quy định, đảm bảo lựa chọn những nhân tố mới, vừa có đức, vừa có tài, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ không ngừng tăng lên; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; các chế độ sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ đều đảm bảo thực hiện tốt. Đặc biệt, qua các đợt kiểm tra, giám sát của của các cấp ủy đảng cấp trên đã giúp cho Chi bộ thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên.

3. Bước vào năm 2020, đây là năm đánh dấu nhiều mốc son trọng đại của đất nước, đó là: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng đến Đại hội XIII của Đảng; đất nước tổng kết các chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội, 05 năm thực hiện các kế hoạch phát triển; đồng thời đây là năm bản lề cho thực hiện các Chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Đứng trước tình hình thực tiễn đó, Chi ủy, Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ sẽ nỗ lực phát huy những thành tựu đạt được, nhanh chóng khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra và góp công vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ, các Chiến lược, kế hoạch phát triển Viện.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020) là dịp để toàn thể chúng ta thêm một lần tự hào về Bác. Với tất cả niềm tin yêu và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Viện nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng Viện KHXH vùng Trung Bộ ngày càng lớn mạnh, là cơ quan hàng đầu về nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo, tư vấn chính sách ở khu vực miền Trung và cả nước.Các tin đã đưa ngày: