Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian

Sách chuyên khảo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian Ngoài Lời nói đầu và phần Kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị của đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị FDI tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ Chương 3. Quan điểm, giải pháp thu hút FDI vào vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới