THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ "DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG" 11/03/2022

Thời gian bắt đầu: 11/03/2022


Thời gian kết thúc: 26/07/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG” CHỦ ĐỀ NĂM 2022: DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

Xem file đính kèm