Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Ngày bắt đầu: 07/04/2022

Ngày kết thúc: 14/04/2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Ngày bắt đầu: 17/03/2022

Ngày kết thúc: 30/04/2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Ngày bắt đầu: 17/03/2022

Ngày kết thúc: 16/05/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC "VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG: LIÊN KẾT TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN""

Nhằm có cơ sở cung cấp những luận cứ khoa học góp phần tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững miền Trung trong bối cảnh mới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2022 với chủ đề “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển”. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp địa phương bàn luận, trao đổi các sáng kiến và tư duy mới về liên kết và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

Ngày bắt đầu: 11/03/2022

Ngày kết thúc: 26/07/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ "DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG"

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG” CHỦ ĐỀ NĂM 2022: DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

Ngày bắt đầu: 11/03/2022

Ngày kết thúc: 26/07/2022