CT 09-29-03
Nguyễn An Hà
Kinh tế
Nguyễn Thị Huệ
Công nghệ thông tin, Thư viện
Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Xuân Dũng
Văn hoá dân gian
CT 09-17-04
Lê Hồng Lý
Văn hóa
Trương Duy Hoà
Chính trị, Kinh tế
Vũ Thị Thanh Hương
Chính sách ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ
Lê Ngọc Văn
Gia đình
Vũ Kim Bảng
Chuẩn hoá ngôn ngữ, Ngôn ngữ học
Nguyễn Đức Tồn
Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ học
CT 09-29-03
Nguyễn An Hà
Kinh tế
Nguyễn Thị Huệ
Công nghệ thông tin, Thư viện
Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Xuân Dũng
Văn hoá dân gian
CT 09-17-04
Lê Hồng Lý
Văn hóa
Trương Duy Hoà
Chính trị, Kinh tế
Vũ Thị Thanh Hương
Chính sách ngôn ngữ, Giáo dục ngôn ngữ
Lê Ngọc Văn
Gia đình
Vũ Kim Bảng
Chuẩn hoá ngôn ngữ, Ngôn ngữ học
Nguyễn Đức Tồn
Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ học
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam