Nguyễn Văn Hà
Chính trị, Kinh tế
Nguyễn Thị Thanh Bình & Bùi Minh Yến
Ngôn ngữ
Đặng Bích Thủy
Trẻ em
Phạm Tất Thắng
Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Hội nhập quốc tế
Vũ Đăng Hinh
Ngoại giao, Ấn Độ, Hoa Kỳ
Bùi Thị Lan Phương
Hoa Kỳ, Ngoại giao, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lao động, Phụ nữ nông thôn, Xuất khẩu lao động
CT.09-12-07
Nguyễn Hữu Sơn
Văn học, Việt Nam
Nguyễn Hữu Minh
Gia đình, Giới, Việt Nam
Hồ Thanh Hương
Chính trị, Kinh tế, Văn hoá
Nguyễn Văn Hà
Chính trị, Kinh tế
Nguyễn Thị Thanh Bình & Bùi Minh Yến
Ngôn ngữ
Đặng Bích Thủy
Trẻ em
Phạm Tất Thắng
Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Hội nhập quốc tế
Vũ Đăng Hinh
Ngoại giao, Ấn Độ, Hoa Kỳ
Bùi Thị Lan Phương
Hoa Kỳ, Ngoại giao, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lao động, Phụ nữ nông thôn, Xuất khẩu lao động
CT.09-12-07
Nguyễn Hữu Sơn
Văn học, Việt Nam
Nguyễn Hữu Minh
Gia đình, Giới, Việt Nam
Hồ Thanh Hương
Chính trị, Kinh tế, Văn hoá
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam