CT09-10-02
Nguyễn Gia Đối
Di tích, Lịch sử, Việt Nam
Bùi Quang Dũng
Nông dân
Bùi Văn Liêm
Khảo cổ học, Văn hóa, Thời đại Sắt sớm
CT09-10-03
Nguyễn Giang Hải
Di tích, Lịch sử, Thời đại Đồng thau, Việt Nam, Văn hóa
Nguyễn Thị Lâm
Hán Nôm, Văn học Hán Nôm
Ngô Văn Doanh
Đông Nam Á
Nguyễn Bích Thu, Mai Hương
Văn xuôi, Việt Nam
Lương Đình Hải
Định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam
Nguyễn Công Việt
Ấn Chương, Hán Nôm
Nguyễn Hồng Quang
Đô thị, Nông thôn, Phát triển bền vững
CT09-10-02
Nguyễn Gia Đối
Di tích, Lịch sử, Việt Nam
Bùi Quang Dũng
Nông dân
Bùi Văn Liêm
Khảo cổ học, Văn hóa, Thời đại Sắt sớm
CT09-10-03
Nguyễn Giang Hải
Di tích, Lịch sử, Thời đại Đồng thau, Việt Nam, Văn hóa
Nguyễn Thị Lâm
Hán Nôm, Văn học Hán Nôm
Ngô Văn Doanh
Đông Nam Á
Nguyễn Bích Thu, Mai Hương
Văn xuôi, Việt Nam
Lương Đình Hải
Định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam
Nguyễn Công Việt
Ấn Chương, Hán Nôm
Nguyễn Hồng Quang
Đô thị, Nông thôn, Phát triển bền vững
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam