Nguyễn Đình Tuấn
Quan niệm, Phát triển con người
Trần Khánh
Đông Nam Á
Vũ Dũng
Tâm lý học
Trần Khánh
Lịch sử, Đông Nam Á, Thời kỳ thuộc địa, Phong trào giải phóng dân tộc
Trương Xuân Trường
Gia nhập WTO, Dư luận xã hội
Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn
Môi trường, Phát triển bền vững
Phạm Mạnh Hoà
Nông thôn, Biến đổi khí hậu
Lê Ngọc Lân
Xã hội, doanh nhân ngoài quốc doanh
Nguyễn Đức Đồng
Kinh tế trọng điểm, Phát triển bền vững
Phạm Hữu Nghị
Bồi thường Nhà nước
Nguyễn Đình Tuấn
Quan niệm, Phát triển con người
Trần Khánh
Đông Nam Á
Vũ Dũng
Tâm lý học
Trần Khánh
Lịch sử, Đông Nam Á, Thời kỳ thuộc địa, Phong trào giải phóng dân tộc
Trương Xuân Trường
Gia nhập WTO, Dư luận xã hội
Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn
Môi trường, Phát triển bền vững
Phạm Mạnh Hoà
Nông thôn, Biến đổi khí hậu
Lê Ngọc Lân
Xã hội, doanh nhân ngoài quốc doanh
Nguyễn Đức Đồng
Kinh tế trọng điểm, Phát triển bền vững
Phạm Hữu Nghị
Bồi thường Nhà nước
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam