CT.09-12-08
Trần Thị Hải Yến
Việt Nam, Văn học, Thể loại văn học
Đinh Thị Hoàng Uyên
Môi trường, Phát triển bền vững
Lại Văn Tới
Khảo cổ học
Tống Trung Tín
Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hóa
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
CT 09.30.08
Cù Chí Lợi, Lê Thị Thu
Chính trị, Kinh tế
Hà Thị Mai Hiên
Tư pháp dân sự, Việt Nam
Vũ Quế Hương
Phát triển bền vững, Văn hóa môi trường
CT-09-37-02
Nguyễn Đức Đồng
Phát triển bền vững
Hà Hữu Nga
Đồng bằng Bắc Bộ, Nông thôn
CT.09-12-08
Trần Thị Hải Yến
Việt Nam, Văn học, Thể loại văn học
Đinh Thị Hoàng Uyên
Môi trường, Phát triển bền vững
Lại Văn Tới
Khảo cổ học
Tống Trung Tín
Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hóa
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
CT 09.30.08
Cù Chí Lợi, Lê Thị Thu
Chính trị, Kinh tế
Hà Thị Mai Hiên
Tư pháp dân sự, Việt Nam
Vũ Quế Hương
Phát triển bền vững, Văn hóa môi trường
CT-09-37-02
Nguyễn Đức Đồng
Phát triển bền vững
Hà Hữu Nga
Đồng bằng Bắc Bộ, Nông thôn
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam