Vũ Quang Thiện
Đông Nam Á, Lịch sử
Vũ Thi Minh Chi
Con người, Văn hóa
Phạm Đức Thành
Đông Nam Á, Lịch sử
Đào Tuấn Ảnh
Văn học Nga Xô - viết, Văn học Việt Nam
Trần Thị Nhung
Chính trị, Kinh tế, Đông Bắc Á
Nguyễn Xuân Kính
Văn hóa
Nguyễn Xuân Kính
Văn hóa
Kiều Thu Hoạch
Văn hóa
CT 09-31-04
Đỗ Đức Hiệp
Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Trung Đông
Nguyễn Thị Lê
Khoa học xã hội
Vũ Quang Thiện
Đông Nam Á, Lịch sử
Vũ Thi Minh Chi
Con người, Văn hóa
Phạm Đức Thành
Đông Nam Á, Lịch sử
Đào Tuấn Ảnh
Văn học Nga Xô - viết, Văn học Việt Nam
Trần Thị Nhung
Chính trị, Kinh tế, Đông Bắc Á
Nguyễn Xuân Kính
Văn hóa
Nguyễn Xuân Kính
Văn hóa
Kiều Thu Hoạch
Văn hóa
CT 09-31-04
Đỗ Đức Hiệp
Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Trung Đông
Nguyễn Thị Lê
Khoa học xã hội
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam