Trương Đức Quả
Chữ Nôm, Ngôn ngữ, Việt Nam, Văn học
CT.09.12.03
Lê Phong Tuyết
Văn học
Nguyễn Đức Mậu
Văn hoá, Văn học Việt Nam
CT.09.27.03
Ngô Xuân Bình
Chính trị, Đông Bắc Á
CT 09.12.12
Tôn Thảo Miên
Văn học
Phan Trọng Thưởng
Việt Nam, Văn học Việt Nam
Nguyễn Khắc Sử
Khảo cổ học, Lịch sử, Văn học
Trần Hồng Hạnh, Vương Xuân Tình
Dân tộc học
Vũ Công Quý
Đông Nam Á, Lịch sử
Trương Đức Quả
Chữ Nôm, Ngôn ngữ, Việt Nam, Văn học
CT.09.12.03
Lê Phong Tuyết
Văn học
Nguyễn Đức Mậu
Văn hoá, Văn học Việt Nam
CT.09.27.03
Ngô Xuân Bình
Chính trị, Đông Bắc Á
CT 09.12.12
Tôn Thảo Miên
Văn học
Phan Trọng Thưởng
Việt Nam, Văn học Việt Nam
Nguyễn Khắc Sử
Khảo cổ học, Lịch sử, Văn học
Trần Hồng Hạnh, Vương Xuân Tình
Dân tộc học
Vũ Công Quý
Đông Nam Á, Lịch sử
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam