Bùi Văn Đạo
Phát triển bền vững
Ngô Thị Tuấn Dung
Giới, Việt Nam
Lã Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thanh Hương
Tâm lý học, Trí thức
Vũ Dũng
Con người, Tâm lý học, Việt Nam
Nguyễn Thị Hạnh
Chính trị, Hoa Kỳ
Lý Hành Sơn
Dân tộc, Việt Nam
Đinh Công Tuấn
Chính trị, Kinh tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam
Nguyễn Bảo Đồng
Dân tộc thiểu số
Trần Đình Thiên
Kinh tế thị trường
Đào Thái Tôn
Văn học Việt Nam
Bùi Văn Đạo
Phát triển bền vững
Ngô Thị Tuấn Dung
Giới, Việt Nam
Lã Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thanh Hương
Tâm lý học, Trí thức
Vũ Dũng
Con người, Tâm lý học, Việt Nam
Nguyễn Thị Hạnh
Chính trị, Hoa Kỳ
Lý Hành Sơn
Dân tộc, Việt Nam
Đinh Công Tuấn
Chính trị, Kinh tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam
Nguyễn Bảo Đồng
Dân tộc thiểu số
Trần Đình Thiên
Kinh tế thị trường
Đào Thái Tôn
Văn học Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam