Trịnh Thị Kim Ngọc
Kinh tế, Phát triển con người, Việt Nam
Bùi Quang Dũng
Phát triển và quản lý xã hội, Phát triển xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bùi Ngọc Sơn
Tài chính, Toàn cầu hoá
CT.09-33-04
Nguyễn Thị Thanh Nga
Phương pháp luận về từ điển ngữ văn, Lý luận về từ điển ngữ văn
Nguyễn Thị Hoa
Nông dân, Tâm lý học, Tâm lý xã hội
Phạm Thu Trang
Nhân cách
CT 09-19-03
Nguyễn Mạnh Cường
Tôn giáo
Đặng Thị Thanh Hà
Số hóa, Tài liệu quý, Sắc phong
Nguyễn Thiết Sơn
Ngoại giao, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá
Trịnh Thị Kim Ngọc
Kinh tế, Phát triển con người, Việt Nam
Bùi Quang Dũng
Phát triển và quản lý xã hội, Phát triển xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bùi Ngọc Sơn
Tài chính, Toàn cầu hoá
CT.09-33-04
Nguyễn Thị Thanh Nga
Phương pháp luận về từ điển ngữ văn, Lý luận về từ điển ngữ văn
Nguyễn Thị Hoa
Nông dân, Tâm lý học, Tâm lý xã hội
Phạm Thu Trang
Nhân cách
CT 09-19-03
Nguyễn Mạnh Cường
Tôn giáo
Đặng Thị Thanh Hà
Số hóa, Tài liệu quý, Sắc phong
Nguyễn Thiết Sơn
Ngoại giao, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam