Nguyễn Hồng Dương
Công giáo, Tôn giáo
Nguyễn Văn Dân
Khoa học xã hội
Đinh Quý Độ
Tổ chức phi chính phủ
CT 09-26-02
Hoàng Thế Anh
Kinh tế, Xã hội
Lưu Ngọc Trịnh
Chính trị, Kinh tế, Quốc tế, Vịnh Bắc Bộ
Ngô Thế Bắc và Nguyễn Minh Hồng
Công ty xuyên quốc gia, Thị trường
Nguyễn Xuân Thắng
Phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam, Quốc tế
Bùi Thị Minh Phượng
Thế giới, Xung đột văn hoá
Nguyễn Thị Hiền
Phụ nữ, Văn học, Trung Quốc
Phan Trọng Thưởng
Văn học thiểu số
Nguyễn Hồng Dương
Công giáo, Tôn giáo
Nguyễn Văn Dân
Khoa học xã hội
Đinh Quý Độ
Tổ chức phi chính phủ
CT 09-26-02
Hoàng Thế Anh
Kinh tế, Xã hội
Lưu Ngọc Trịnh
Chính trị, Kinh tế, Quốc tế, Vịnh Bắc Bộ
Ngô Thế Bắc và Nguyễn Minh Hồng
Công ty xuyên quốc gia, Thị trường
Nguyễn Xuân Thắng
Phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam, Quốc tế
Bùi Thị Minh Phượng
Thế giới, Xung đột văn hoá
Nguyễn Thị Hiền
Phụ nữ, Văn học, Trung Quốc
Phan Trọng Thưởng
Văn học thiểu số
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam