Nguyễn Ngọc Thanh
Chính sách giáo dục
Nguyễn Thị Mỹ
Chiến tranh lạnh, Đông Nam Á, Lịch sử
Vũ Thư
Pháp luật
Đoàn Văn Phúc
Ngôn ngữ học
CT09-32-18
Trương Thị Thu Trang
Nguyễn Văn Minh
Dân tộc
Nguyễn Đình Liêm
Kinh tế, Ngoại giao, Xã hội
CT 09-26-01
Đỗ Tiến Sâm
Kinh tế, Xã hội
Lê Tâm Đắc
Phật giáo, Tôn giáo
Đinh Ngọc Vượng
Từ điển, Bách khoa thư, Từ điển học
Nguyễn Ngọc Thanh
Chính sách giáo dục
Nguyễn Thị Mỹ
Chiến tranh lạnh, Đông Nam Á, Lịch sử
Vũ Thư
Pháp luật
Đoàn Văn Phúc
Ngôn ngữ học
CT09-32-18
Trương Thị Thu Trang
Nguyễn Văn Minh
Dân tộc
Nguyễn Đình Liêm
Kinh tế, Ngoại giao, Xã hội
CT 09-26-01
Đỗ Tiến Sâm
Kinh tế, Xã hội
Lê Tâm Đắc
Phật giáo, Tôn giáo
Đinh Ngọc Vượng
Từ điển, Bách khoa thư, Từ điển học
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam