Vai trò của Hồi giáo trong đời sống chính trị hiện đại các nước Đông Nam Á

Bộ

Ngô Văn Doanh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 13/04/2024

Tôn giáo, Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, TS. Ngô Văn Doanh chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu trình bày những chương mục sau: Lời nói đầu: Giới thiệu lý do và mục đích của đề tài; Nhập đề: Hồi giáo – Tôn giáo và chính trị; Chương một: Đặc điểm Hồi giáo ở Đông Nam Á; Chương hai: Hồi giáo trong đời sống chính trị hiện đại các quốc gia Hồi giáo Đông Nam Á; Chương ba: Hồi giáo với những phong trào và xu hướng ly khai chính trị; Chương bốn: Người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam; Kết luận: Từ những bài học của các nước Đông Nam Á đến thực tiễn Việt Nam; Phụ lục: Từ điển Chính trị - Hồi giáo Đông Nam Á hiện đại.
Các tin khác

Vai trò của Hồi giáo trong đời sống chính trị hiện đại các nước Đông Nam Á

Bộ

Ngô Văn Doanh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 13/04/2024

Tôn giáo, Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, TS. Ngô Văn Doanh chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu trình bày những chương mục sau: Lời nói đầu: Giới thiệu lý do và mục đích của đề tài; Nhập đề: Hồi giáo – Tôn giáo và chính trị; Chương một: Đặc điểm Hồi giáo ở Đông Nam Á; Chương hai: Hồi giáo trong đời sống chính trị hiện đại các quốc gia Hồi giáo Đông Nam Á; Chương ba: Hồi giáo với những phong trào và xu hướng ly khai chính trị; Chương bốn: Người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam; Kết luận: Từ những bài học của các nước Đông Nam Á đến thực tiễn Việt Nam; Phụ lục: Từ điển Chính trị - Hồi giáo Đông Nam Á hiện đại.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam