Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội

Bộ

Trần Hàn Giang

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2001 - 24/04/2024

Gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hàn Giang. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về gia đình Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, làm nổi bật những nét biến đổi của gia đình Việt Nam so với thời kỳ đầu và giữa thế kỷ XX, được phân tích qua lăng kính Giới và trên phông: Gia đình Việt Nam là một cộng đồng và mối quan hệ của nó với cộng đồng xã hội. Nghiên cứu còn làm rõ mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả của những biến đổi trong gia đình Việt Nam để đưa ra những nhận định về xu thế vận động của sự biến đổi trong gia đình Việt Nam thế kỷ XXI.

Các tin khác

Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội

Bộ

Trần Hàn Giang

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2001 - 24/04/2024

Gia đình, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hàn Giang. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về gia đình Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, làm nổi bật những nét biến đổi của gia đình Việt Nam so với thời kỳ đầu và giữa thế kỷ XX, được phân tích qua lăng kính Giới và trên phông: Gia đình Việt Nam là một cộng đồng và mối quan hệ của nó với cộng đồng xã hội. Nghiên cứu còn làm rõ mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả của những biến đổi trong gia đình Việt Nam để đưa ra những nhận định về xu thế vận động của sự biến đổi trong gia đình Việt Nam thế kỷ XXI.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam