Lịch sử Việt Nam thế kỷ XV-XVI (1400-1592)

Bộ

Tạ Ngọc Liễn

Viện Sử học

Viện Sử học

01/01/2001 - 13/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tạ Ngọc Liễn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định là: Dựa trên cơ sở thành tựu của giới sử học đã đạt được trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời Lê và thời Mạc cũng như dựa trên những nguồn tài liệu lịch sử mới phát hiện, những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài sẽ triển khai sâu thêm một bước việc khôi phục lại một cách toàn diện chân dung lịch sử Việt Nam thế kỷ XV-XVI, tập trung vào các vấn đề lịch sử văn hoá, văn minh và bổ sung một số nội dung lịch sử mà trong các bộ sử trước đây chưa viết kỹ hoặc còn để ngỏ.

Các tin khác

Lịch sử Việt Nam thế kỷ XV-XVI (1400-1592)

Bộ

Tạ Ngọc Liễn

Viện Sử học

Viện Sử học

01/01/2001 - 13/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tạ Ngọc Liễn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định là: Dựa trên cơ sở thành tựu của giới sử học đã đạt được trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời Lê và thời Mạc cũng như dựa trên những nguồn tài liệu lịch sử mới phát hiện, những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài sẽ triển khai sâu thêm một bước việc khôi phục lại một cách toàn diện chân dung lịch sử Việt Nam thế kỷ XV-XVI, tập trung vào các vấn đề lịch sử văn hoá, văn minh và bổ sung một số nội dung lịch sử mà trong các bộ sử trước đây chưa viết kỹ hoặc còn để ngỏ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam