Nhật Bản

Bộ

Nguyễn Thanh Hiền

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2001 - 13/04/2024

Chính trị, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài nghiên cứu những thay đổi lớn trên các mặt từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội của Nhật Bản nhằm làm rõ những biến đổi, đặc biệt là những biến đổi về chính trị của Nhật Bản trong thập niên 90 dưới các tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế; Vạch rõ những nguyên nhân, các giải pháp cải cách và xu hướng vận động của nền chính trị Nhật Bản; Rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc đối phó và thích ứng với sự biến đổi chung trên thế giới, cung cấp sự hiểu biết cần thiết cho việc điều chỉnh mối quan hệ với các nước, nhất là với Nhật Bản trong thời điểm hiện tại và sắp tới.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài nghiên cứu những thay đổi lớn trên các mặt từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội của Nhật Bản nhằm làm rõ những biến đổi, đặc biệt là những biến đổi về chính trị của Nhật Bản trong thập niên 90 dưới các tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế; Vạch rõ những nguyên nhân, các giải pháp cải cách và xu hướng vận động của nền chính trị Nhật Bản; Rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc đối phó và thích ứng với sự biến đổi chung trên thế giới, cung cấp sự hiểu biết cần thiết cho việc điều chỉnh mối quan hệ với các nước, nhất là với Nhật Bản trong thời điểm hiện tại và sắp tới.

Các tin khác

Nhật Bản

Bộ

Nguyễn Thanh Hiền

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2001 - 13/04/2024

Chính trị, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài nghiên cứu những thay đổi lớn trên các mặt từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội của Nhật Bản nhằm làm rõ những biến đổi, đặc biệt là những biến đổi về chính trị của Nhật Bản trong thập niên 90 dưới các tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế; Vạch rõ những nguyên nhân, các giải pháp cải cách và xu hướng vận động của nền chính trị Nhật Bản; Rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc đối phó và thích ứng với sự biến đổi chung trên thế giới, cung cấp sự hiểu biết cần thiết cho việc điều chỉnh mối quan hệ với các nước, nhất là với Nhật Bản trong thời điểm hiện tại và sắp tới.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Hiền. Đề tài nghiên cứu những thay đổi lớn trên các mặt từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội của Nhật Bản nhằm làm rõ những biến đổi, đặc biệt là những biến đổi về chính trị của Nhật Bản trong thập niên 90 dưới các tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế; Vạch rõ những nguyên nhân, các giải pháp cải cách và xu hướng vận động của nền chính trị Nhật Bản; Rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc đối phó và thích ứng với sự biến đổi chung trên thế giới, cung cấp sự hiểu biết cần thiết cho việc điều chỉnh mối quan hệ với các nước, nhất là với Nhật Bản trong thời điểm hiện tại và sắp tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam