Điều tra cơ bản nguồn nhân lực nữ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Trần Hàn Giang

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2001 - 24/04/2024

Lao động nữ, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hàn Giang. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích thu thập các thông tin chung về lao động nữ của Việt Nam trong 3 ngành kinh tế mũi nhọn là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để xác định một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh hiệu quả và mức độ hiện đại hoá của 3 ngành kinh tế có nhiều lao động nữ này.

Các tin khác

Điều tra cơ bản nguồn nhân lực nữ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Trần Hàn Giang

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2001 - 24/04/2024

Lao động nữ, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Trần Hàn Giang. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích thu thập các thông tin chung về lao động nữ của Việt Nam trong 3 ngành kinh tế mũi nhọn là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để xác định một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh hiệu quả và mức độ hiện đại hoá của 3 ngành kinh tế có nhiều lao động nữ này.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam