Tác động của mở cửa (nghiên cứu trường hợp của thị trấn Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn)

Bộ

Trịnh Tất Đạt

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Tất Đạt. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Những thay đổi về kinh tế vĩ mô của các điểm nghiên cứu (thị trấn Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn) dưới tác động của "mở cửa", làm rõ những nét chuyển biến trong đời sống xã hội của cư dân trong những vùng này, những mặt được và chưa được trong quá trình thích ứng với điều kiện mới; Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, chính sách, giải pháp để tận dụng tốt hơn các cơ hội do “mở cửa” biên giới đem lại nhằm phát triển kinh tế phồn vinh và hạn chế các tác động tiêu cực.

Các tin khác

Tác động của mở cửa (nghiên cứu trường hợp của thị trấn Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn)

Bộ

Trịnh Tất Đạt

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2001 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Tất Đạt. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Những thay đổi về kinh tế vĩ mô của các điểm nghiên cứu (thị trấn Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn) dưới tác động của "mở cửa", làm rõ những nét chuyển biến trong đời sống xã hội của cư dân trong những vùng này, những mặt được và chưa được trong quá trình thích ứng với điều kiện mới; Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, chính sách, giải pháp để tận dụng tốt hơn các cơ hội do “mở cửa” biên giới đem lại nhằm phát triển kinh tế phồn vinh và hạn chế các tác động tiêu cực.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam