Cải cách sở hữu trong một số nền kinh tế chuyển đổi

Bộ

Nguyễn Văn Tâm

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2001 - 24/04/2024

Sở hữu, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Tâm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cải cách sở hữu xã hội chủ nghĩa - sự đòi hỏi tất yếu của quá trình chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường; Cải cách sở hữu ở Nga; Cải cách sở hữu ở một số nước Đông Âu; Cải cách sở hữu ở Trung Quốc; Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ích cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung và sở hữu nói riêng.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Tâm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cải cách sở hữu xã hội chủ nghĩa - sự đòi hỏi tất yếu của quá trình chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường; Cải cách sở hữu ở Nga; Cải cách sở hữu ở một số nước Đông Âu; Cải cách sở hữu ở Trung Quốc; Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ích cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung và sở hữu nói riêng.

Các tin khác

Cải cách sở hữu trong một số nền kinh tế chuyển đổi

Bộ

Nguyễn Văn Tâm

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2001 - 24/04/2024

Sở hữu, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Tâm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cải cách sở hữu xã hội chủ nghĩa - sự đòi hỏi tất yếu của quá trình chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường; Cải cách sở hữu ở Nga; Cải cách sở hữu ở một số nước Đông Âu; Cải cách sở hữu ở Trung Quốc; Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ích cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung và sở hữu nói riêng.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Tâm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Cải cách sở hữu xã hội chủ nghĩa - sự đòi hỏi tất yếu của quá trình chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường; Cải cách sở hữu ở Nga; Cải cách sở hữu ở một số nước Đông Âu; Cải cách sở hữu ở Trung Quốc; Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm có ích cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung và sở hữu nói riêng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam