Một số vấn đề cấp bách ở vùng Khơme – đồng bằng sông Cửu Long – Đông Nam Bộ hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Diệu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2001 - 16/04/2024

Đất đai, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Diệu. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng đời sống của các hộ nông dân Khơme không có đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ; Tình hình tranh chấp ruộng đất giữa người Khơme và người Việt tại các địa phương, nhất là ở các huyện biên giới với Campuchia. Trên cơ sở đó, kiến nghị với Đảng và Nhà nước một số giải pháp góp phần giải quyết tốt vấn đề nêu trên nhằm ổn định, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của đồng bào Khơme Nam Bộ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hiện nay và những năm tiếp theo.

Các tin khác

Một số vấn đề cấp bách ở vùng Khơme – đồng bằng sông Cửu Long – Đông Nam Bộ hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Diệu

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2001 - 16/04/2024

Đất đai, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Diệu. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Thực trạng đời sống của các hộ nông dân Khơme không có đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ; Tình hình tranh chấp ruộng đất giữa người Khơme và người Việt tại các địa phương, nhất là ở các huyện biên giới với Campuchia. Trên cơ sở đó, kiến nghị với Đảng và Nhà nước một số giải pháp góp phần giải quyết tốt vấn đề nêu trên nhằm ổn định, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của đồng bào Khơme Nam Bộ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hiện nay và những năm tiếp theo.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam