Dân số và môi trường đảo Phú Quốc

Bộ

Nguyễn Thế Huệ

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2001 - 21/04/2024

Dân số, Môi trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Huệ. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của tình trạng dân số và môi trường ở thị trấn Dương Đông và xã An Thới; Làm rõ mối quan hệ giữa dân số với môi trường sinh thái và nguồn tài nguyên ở hai địa bàn trên; Tạo lập cơ sở và luận cứ khoa học cho việc xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề dân số và môi trường các dân tộc ở Phú Quốc.

Các tin khác

Dân số và môi trường đảo Phú Quốc

Bộ

Nguyễn Thế Huệ

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2001 - 21/04/2024

Dân số, Môi trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Huệ. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của tình trạng dân số và môi trường ở thị trấn Dương Đông và xã An Thới; Làm rõ mối quan hệ giữa dân số với môi trường sinh thái và nguồn tài nguyên ở hai địa bàn trên; Tạo lập cơ sở và luận cứ khoa học cho việc xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề dân số và môi trường các dân tộc ở Phú Quốc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam