Lịch sử Việt Nam (1951 – 1954) – Tập 11

Bộ

Nguyễn Văn Nhật

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử Việt Nam

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Âm mưu mới của đế quốc Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chương 2: Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952). Chương 3:  Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952).   Chương 4: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất (1953-1954). Chương 5: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Chương 6: Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Âm mưu mới của đế quốc Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chương 2: Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952). Chương 3:  Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952).   Chương 4: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất (1953-1954). Chương 5: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Chương 6: Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

Các tin khác

Lịch sử Việt Nam (1951 – 1954) – Tập 11

Bộ

Nguyễn Văn Nhật

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử Việt Nam

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Âm mưu mới của đế quốc Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chương 2: Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952). Chương 3:  Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952).   Chương 4: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất (1953-1954). Chương 5: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Chương 6: Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Âm mưu mới của đế quốc Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chương 2: Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952). Chương 3:  Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952).   Chương 4: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất (1953-1954). Chương 5: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Chương 6: Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam