Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội

Bộ

Phạm Thị Thùy Vinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Hà Nội, Hán Nôm, Thăng Long Hà Nội

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Địa danh Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chương 2: Nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội.  Chương 3: Địa danh hành chính các cấp của Hà Nội được ghi lại trên các bài minh văn Hán Nôm. Chương 4: Địa danh hành chính Hà Nội theo đơn vị hành chính đương thời.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Địa danh Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chương 2: Nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội.  Chương 3: Địa danh hành chính các cấp của Hà Nội được ghi lại trên các bài minh văn Hán Nôm. Chương 4: Địa danh hành chính Hà Nội theo đơn vị hành chính đương thời.

Các tin khác

Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội

Bộ

Phạm Thị Thùy Vinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Hà Nội, Hán Nôm, Thăng Long Hà Nội

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Địa danh Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chương 2: Nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội.  Chương 3: Địa danh hành chính các cấp của Hà Nội được ghi lại trên các bài minh văn Hán Nôm. Chương 4: Địa danh hành chính Hà Nội theo đơn vị hành chính đương thời.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Địa danh Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chương 2: Nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội.  Chương 3: Địa danh hành chính các cấp của Hà Nội được ghi lại trên các bài minh văn Hán Nôm. Chương 4: Địa danh hành chính Hà Nội theo đơn vị hành chính đương thời.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam