Một số vấn đề dân số và phát triển của dân tộc Chứt (giai đoạn II)

Bộ

Đỗ Thịnh

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 24/04/2024

Dân số, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Thịnh. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu hơn về các mặt: Dân số và sự phát triển của dân tộc Chứt; Đánh giá những chỉ tiêu cơ bản về dân số như sinh, chết, tăng giảm dân số; Một số vấn đề phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của dân tộc Chứt; Đề xuất các giải pháp về dân số và phát triển đối với dân tộc Chứt; Gợi mở những phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu dân số và phát triển đối với các dân tộc ít người khác.

Các tin khác

Một số vấn đề dân số và phát triển của dân tộc Chứt (giai đoạn II)

Bộ

Đỗ Thịnh

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 24/04/2024

Dân số, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Thịnh. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu hơn về các mặt: Dân số và sự phát triển của dân tộc Chứt; Đánh giá những chỉ tiêu cơ bản về dân số như sinh, chết, tăng giảm dân số; Một số vấn đề phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của dân tộc Chứt; Đề xuất các giải pháp về dân số và phát triển đối với dân tộc Chứt; Gợi mở những phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu dân số và phát triển đối với các dân tộc ít người khác.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam