Từ điển lịch sử và văn hoá Myanma

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 13/04/2024

Lịch sử, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài là TS. Vũ Quang Thiệu. Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng một công cụ tra cứu phổ thông trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản nhất, cung cấp phông kiến thức về lịch sử và văn hoá nước Myanma, cho sinh viên các khoa xã hội và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến Myanma để nghiên cứu so sánh hay thực hiện các công trình chuyên sâu khác về Myanma.

Từ điển lịch sử và văn hoá Myanma

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 13/04/2024

Lịch sử, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài là TS. Vũ Quang Thiệu. Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng một công cụ tra cứu phổ thông trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản nhất, cung cấp phông kiến thức về lịch sử và văn hoá nước Myanma, cho sinh viên các khoa xã hội và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến Myanma để nghiên cứu so sánh hay thực hiện các công trình chuyên sâu khác về Myanma.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam