Diễn ca lịch sử Nôm văn bản và tác phẩm

Bộ

Hoàng Thị Ngọ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử, Hán Nôm

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Khái quát về thể tài diễn ca lịch sử Nôm: diễn ca lịch sử Nôm; Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển của thể tài diễn ca lịch sử Nôm; Đặc trưng tính chất của diễn ca lịch sử Nôm. Phần 2: Tuyển chọn tác phẩm diễn ca lịch sử.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Khái quát về thể tài diễn ca lịch sử Nôm: diễn ca lịch sử Nôm; Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển của thể tài diễn ca lịch sử Nôm; Đặc trưng tính chất của diễn ca lịch sử Nôm. Phần 2: Tuyển chọn tác phẩm diễn ca lịch sử.

Các tin khác

Diễn ca lịch sử Nôm văn bản và tác phẩm

Bộ

Hoàng Thị Ngọ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử, Hán Nôm

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Khái quát về thể tài diễn ca lịch sử Nôm: diễn ca lịch sử Nôm; Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển của thể tài diễn ca lịch sử Nôm; Đặc trưng tính chất của diễn ca lịch sử Nôm. Phần 2: Tuyển chọn tác phẩm diễn ca lịch sử.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Khái quát về thể tài diễn ca lịch sử Nôm: diễn ca lịch sử Nôm; Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển của thể tài diễn ca lịch sử Nôm; Đặc trưng tính chất của diễn ca lịch sử Nôm. Phần 2: Tuyển chọn tác phẩm diễn ca lịch sử.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam