Chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Lê Anh Vũ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính sách, Công nghiệp

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Vũ. Đề tài tập trung nghiên cứu để nhận diện chính sách công nghiệp giai đoạn trước năm 2010.Qua đó chỉ ra tác động của chính sách công nghiệp đến tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, những vấn đề bất cập của chính sách công nghiệp cần được giải quyết  trong giai đoạn 2011-2020. Làm rõ yêu cầu đổi mới chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới, những nhân tố tác động và định hướng cơ bản. Qua đó khuyến nghị chính sách công nghiệp của Việt Nam trong mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2020.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Vũ. Đề tài tập trung nghiên cứu để nhận diện chính sách công nghiệp giai đoạn trước năm 2010.Qua đó chỉ ra tác động của chính sách công nghiệp đến tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, những vấn đề bất cập của chính sách công nghiệp cần được giải quyết  trong giai đoạn 2011-2020. Làm rõ yêu cầu đổi mới chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới, những nhân tố tác động và định hướng cơ bản. Qua đó khuyến nghị chính sách công nghiệp của Việt Nam trong mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Lê Anh Vũ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính sách, Công nghiệp

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Vũ. Đề tài tập trung nghiên cứu để nhận diện chính sách công nghiệp giai đoạn trước năm 2010.Qua đó chỉ ra tác động của chính sách công nghiệp đến tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, những vấn đề bất cập của chính sách công nghiệp cần được giải quyết  trong giai đoạn 2011-2020. Làm rõ yêu cầu đổi mới chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới, những nhân tố tác động và định hướng cơ bản. Qua đó khuyến nghị chính sách công nghiệp của Việt Nam trong mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2020.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Vũ. Đề tài tập trung nghiên cứu để nhận diện chính sách công nghiệp giai đoạn trước năm 2010.Qua đó chỉ ra tác động của chính sách công nghiệp đến tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, những vấn đề bất cập của chính sách công nghiệp cần được giải quyết  trong giai đoạn 2011-2020. Làm rõ yêu cầu đổi mới chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới, những nhân tố tác động và định hướng cơ bản. Qua đó khuyến nghị chính sách công nghiệp của Việt Nam trong mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam