Báo cáo thường niên năm 2010

Bộ

Nguyễn Văn Nhật

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2010 - 16/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

        Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu tổng quan tình hình lịch sử Việt Nam  năm 2010. Tập hợp, phân tích tình hình lịch sử Việt Nam trong năm và chọn một số vấn đề nổi bật. Nêu những sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam và làm sáng tỏ một số vấn đề còn đang tranh luận như lịch sử triều Nguyễn, lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ… Phân tích làm nổi bật những thành công lớn của đất nước trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Cung cấp những thông tin, hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp cho việc bổ sung kiến thức, có tác động tích cực để nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân cả nước về lịch sử Việt Nam  năm 2010.

        Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu tổng quan tình hình lịch sử Việt Nam  năm 2010. Tập hợp, phân tích tình hình lịch sử Việt Nam trong năm và chọn một số vấn đề nổi bật. Nêu những sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam và làm sáng tỏ một số vấn đề còn đang tranh luận như lịch sử triều Nguyễn, lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ… Phân tích làm nổi bật những thành công lớn của đất nước trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Cung cấp những thông tin, hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp cho việc bổ sung kiến thức, có tác động tích cực để nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân cả nước về lịch sử Việt Nam  năm 2010.

Các tin khác

Báo cáo thường niên năm 2010

Bộ

Nguyễn Văn Nhật

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2010 - 16/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

        Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu tổng quan tình hình lịch sử Việt Nam  năm 2010. Tập hợp, phân tích tình hình lịch sử Việt Nam trong năm và chọn một số vấn đề nổi bật. Nêu những sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam và làm sáng tỏ một số vấn đề còn đang tranh luận như lịch sử triều Nguyễn, lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ… Phân tích làm nổi bật những thành công lớn của đất nước trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Cung cấp những thông tin, hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp cho việc bổ sung kiến thức, có tác động tích cực để nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân cả nước về lịch sử Việt Nam  năm 2010.

        Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu tổng quan tình hình lịch sử Việt Nam  năm 2010. Tập hợp, phân tích tình hình lịch sử Việt Nam trong năm và chọn một số vấn đề nổi bật. Nêu những sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam và làm sáng tỏ một số vấn đề còn đang tranh luận như lịch sử triều Nguyễn, lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ… Phân tích làm nổi bật những thành công lớn của đất nước trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Cung cấp những thông tin, hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp cho việc bổ sung kiến thức, có tác động tích cực để nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân cả nước về lịch sử Việt Nam  năm 2010.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam