Thực trạng phát triển Tây Nguyên và một số vấn đề phát triển bền vững

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát hiện những vấn đề phát triển bền vững qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát hiện những vấn đề phát triển bền vững qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Thực trạng phát triển Tây Nguyên và một số vấn đề phát triển bền vững

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát hiện những vấn đề phát triển bền vững qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020.

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát hiện những vấn đề phát triển bền vững qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam