Những vấn đề cơ bản về giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

Ngô Thị Tuấn Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Giới, Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích khái quát về thực trạng bất bình đẳng và tiến bộ bình đẳng giới gồm các thành tựu chủ yếu; hạn chế, xu hướng, những thách thức và những nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng trên 4 lĩnh vực cơ bản và quan trọng, bao gồm: lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe – y tế và tham gia hoạt động chính trị - công cộng trong thập kỉ vừa qua ở Việt Nam. Nêu ra một số vấn đề giới cơ bản, cần ưu tiên quan tâm giải quyết ở các lĩnh vực nêu trên trong giai đoạn phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020. Khuyến nghị các quan điểm, biện pháp chính sách tích cực, cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, yêu cầu mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích khái quát về thực trạng bất bình đẳng và tiến bộ bình đẳng giới gồm các thành tựu chủ yếu; hạn chế, xu hướng, những thách thức và những nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng trên 4 lĩnh vực cơ bản và quan trọng, bao gồm: lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe – y tế và tham gia hoạt động chính trị - công cộng trong thập kỉ vừa qua ở Việt Nam. Nêu ra một số vấn đề giới cơ bản, cần ưu tiên quan tâm giải quyết ở các lĩnh vực nêu trên trong giai đoạn phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020. Khuyến nghị các quan điểm, biện pháp chính sách tích cực, cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, yêu cầu mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020.

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

Ngô Thị Tuấn Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Giới, Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích khái quát về thực trạng bất bình đẳng và tiến bộ bình đẳng giới gồm các thành tựu chủ yếu; hạn chế, xu hướng, những thách thức và những nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng trên 4 lĩnh vực cơ bản và quan trọng, bao gồm: lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe – y tế và tham gia hoạt động chính trị - công cộng trong thập kỉ vừa qua ở Việt Nam. Nêu ra một số vấn đề giới cơ bản, cần ưu tiên quan tâm giải quyết ở các lĩnh vực nêu trên trong giai đoạn phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020. Khuyến nghị các quan điểm, biện pháp chính sách tích cực, cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, yêu cầu mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Tuấn Dung. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích khái quát về thực trạng bất bình đẳng và tiến bộ bình đẳng giới gồm các thành tựu chủ yếu; hạn chế, xu hướng, những thách thức và những nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng trên 4 lĩnh vực cơ bản và quan trọng, bao gồm: lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe – y tế và tham gia hoạt động chính trị - công cộng trong thập kỉ vừa qua ở Việt Nam. Nêu ra một số vấn đề giới cơ bản, cần ưu tiên quan tâm giải quyết ở các lĩnh vực nêu trên trong giai đoạn phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020. Khuyến nghị các quan điểm, biện pháp chính sách tích cực, cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, yêu cầu mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam