Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức nước ta

Bộ

Lã Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Tâm lý học, Trí thức

Nội dung:

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương & TS. Lã Thị Thu Thủy. Đề tài tập trung nghiên cứu, xác định, đánh giá những đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và những biến đổi của chúng trong giai đoạn này. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của trí thức nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tầng lớp trí thức.

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương & TS. Lã Thị Thu Thủy. Đề tài tập trung nghiên cứu, xác định, đánh giá những đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và những biến đổi của chúng trong giai đoạn này. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của trí thức nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tầng lớp trí thức.

Các tin khác

Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức nước ta

Bộ

Lã Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Tâm lý học, Trí thức

Nội dung:

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương & TS. Lã Thị Thu Thủy. Đề tài tập trung nghiên cứu, xác định, đánh giá những đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và những biến đổi của chúng trong giai đoạn này. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của trí thức nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tầng lớp trí thức.

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương & TS. Lã Thị Thu Thủy. Đề tài tập trung nghiên cứu, xác định, đánh giá những đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và những biến đổi của chúng trong giai đoạn này. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của trí thức nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tầng lớp trí thức.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam