Một số vấn đề về đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Bộ

Nguyễn Thị Hạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Hoa Kỳ

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Chương 2: Phương thức hoạt động của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chương 3: Một số đánh giá về đảng cầm cầm quyền và đảng đối lập.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Chương 2: Phương thức hoạt động của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chương 3: Một số đánh giá về đảng cầm cầm quyền và đảng đối lập.

Các tin khác

Một số vấn đề về đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Bộ

Nguyễn Thị Hạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Hoa Kỳ

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Chương 2: Phương thức hoạt động của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chương 3: Một số đánh giá về đảng cầm cầm quyền và đảng đối lập.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Chương 2: Phương thức hoạt động của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chương 3: Một số đánh giá về đảng cầm cầm quyền và đảng đối lập.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam