Một số vấn đề cơ bản của dân tộc người Chăm ở Việt Nam

Bộ

Lý Hành Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc, Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số vấn đề cơ bản của tộc người Chăm ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản của dân tộc người Chăm ở Việt Nam

Bộ

Lý Hành Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc, Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số vấn đề cơ bản của tộc người Chăm ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam