Điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/2001 - 01/01/2002

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Chính sách và quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế của nước Mỹ trong những năm 90 và định hướng chính sách kinh tế của Mỹ những năm đầu thế kỷ XXI; Phân tích một số vấn đề chính về bối cảnh trong nước và quốc tế để cho thấy rõ hơn điều kiện ra đời và thực chất của vấn đề điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ 

Các tin khác

Điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/2001 - 01/01/2002

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Chính sách và quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế của nước Mỹ trong những năm 90 và định hướng chính sách kinh tế của Mỹ những năm đầu thế kỷ XXI; Phân tích một số vấn đề chính về bối cảnh trong nước và quốc tế để cho thấy rõ hơn điều kiện ra đời và thực chất của vấn đề điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam