Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2001-2010, bao gồm những thành tựu, thách thức mà EU phải đối mặt. Từ những đánh giá về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2001-2010, đưa ra những dự báo về triển vọng tình hình khu vực trong giai đoạn 2011-2020. Đưa ra những đánh giá tác động của EU tới thế giới, khu vực và Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2001-2010, bao gồm những thành tựu, thách thức mà EU phải đối mặt. Từ những đánh giá về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2001-2010, đưa ra những dự báo về triển vọng tình hình khu vực trong giai đoạn 2011-2020. Đưa ra những đánh giá tác động của EU tới thế giới, khu vực và Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam