Một số giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở

Bộ

Nguyễn Bảo Đồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc thiểu số

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Bảo Đồng. Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và thực trạng về số lượng,chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số đang tham gia công tác tại cơ sở. Phân tích nguyên nhân, tác động (tích cực và hạn chế) đến đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Đưa ra những giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở, nhằmđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở các dân tộc ít người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Bảo Đồng. Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và thực trạng về số lượng,chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số đang tham gia công tác tại cơ sở. Phân tích nguyên nhân, tác động (tích cực và hạn chế) đến đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Đưa ra những giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở, nhằmđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở các dân tộc ít người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các tin khác

Một số giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở

Bộ

Nguyễn Bảo Đồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc thiểu số

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Bảo Đồng. Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và thực trạng về số lượng,chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số đang tham gia công tác tại cơ sở. Phân tích nguyên nhân, tác động (tích cực và hạn chế) đến đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Đưa ra những giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở, nhằmđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở các dân tộc ít người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Bảo Đồng. Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và thực trạng về số lượng,chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số đang tham gia công tác tại cơ sở. Phân tích nguyên nhân, tác động (tích cực và hạn chế) đến đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Đưa ra những giải pháp cơ bản về đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở, nhằmđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở các dân tộc ít người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam