Luận giải thực chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bộ

Trần Đình Thiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế thị trường

Nội dung:

           Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Đình Thiên. Đề tài tập trung nghiên cứu chỉ ra, thứ nhất, chủ thể của nền kinh tế thị trường, về bản chất, nền kinh tế thị trường có cấu trúc đa hình thức sở hữu. Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng. Thứ ba, hệ thống giá cả do cung cầu thị trường quyết định là yếu tố cốt lõi quyết định sự vận hành của nền kinh tế t hị trường. Thứ tư, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh tự do, đây là nguyên tắc vận hành cơ bản của nền kinh tế thị trường. Thứ năm, vai trò của nhà nước, nhà nước phải tham gia vào việc quản lý, điều tiết sự vận hành nền kinh tế, thông qua việc thực hiện 3 chức năng: quản lý, định hướng và hỗ trợ phát triển; Phân phối lại thu nhập quốc dân; Bảo vệ môi trường.
Các tin khác

Luận giải thực chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bộ

Trần Đình Thiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế thị trường

Nội dung:

           Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Đình Thiên. Đề tài tập trung nghiên cứu chỉ ra, thứ nhất, chủ thể của nền kinh tế thị trường, về bản chất, nền kinh tế thị trường có cấu trúc đa hình thức sở hữu. Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng. Thứ ba, hệ thống giá cả do cung cầu thị trường quyết định là yếu tố cốt lõi quyết định sự vận hành của nền kinh tế t hị trường. Thứ tư, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh tự do, đây là nguyên tắc vận hành cơ bản của nền kinh tế thị trường. Thứ năm, vai trò của nhà nước, nhà nước phải tham gia vào việc quản lý, điều tiết sự vận hành nền kinh tế, thông qua việc thực hiện 3 chức năng: quản lý, định hướng và hỗ trợ phát triển; Phân phối lại thu nhập quốc dân; Bảo vệ môi trường.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam