Nghiên cứu văn bản thơ Hồ Xuân Hương

Bộ

Đào Thái Tôn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học Việt Nam

Nội dung:

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Thái Tôn. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nghiên cứu văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Phần 2: Nghiên cứu văn bản thơ chữ Hán. Phần 3: Phụ lục.
Các tin khác

Nghiên cứu văn bản thơ Hồ Xuân Hương

Bộ

Đào Thái Tôn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học Việt Nam

Nội dung:

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Thái Tôn. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nghiên cứu văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Phần 2: Nghiên cứu văn bản thơ chữ Hán. Phần 3: Phụ lục.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam