Chữ Nôm cổ và từ Việt cổ trong các văn bản Nôm

Bộ

Trương Đức Quả

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Chữ Nôm, Ngôn ngữ, Việt Nam, Văn học

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài đề cấp đến chữ Nôm cổ trong các văn bản Nôm, định danh chữ Nôm cổ không phải là vấn đề đơn giản, lâu nay nghiên cứu diễn biến, cấu tạo chữ Nôm vẫn còn là đề tài gần như để ngỏ mặc dù đã có một số công trình bước đầu đề cập đến và thực sự có những khó khăn. Dựa vào các văn bản Nôm hiện còn có niên đại rõ ràng từ thế kỷ 18 về trước (dù là ít) để từ đó đưa ra được một lớp chữ Nôm có niên đại xác định làm một cái mốc (để từ đó có cơ sở đối sánh).  Còn từ Việt cổ trong các văn bản Nôm được hiểu với tiêu chí chung nhất là từ cổ trong nguồn từ Việt không bao gồm nguồn gốc từ gốc Hán. Về mặt cứ liệu chỉ lấy nguồn từ cổ này trong các văn bản Nôm, chủ yếu là các tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương. Vì vậy tiêu chí chữ Nôm cổ là từ Việt được dung phổ thong trong các văn bản, tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương thể hiện bằng chữ Nôm từ 1945 trở về trước.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài đề cấp đến chữ Nôm cổ trong các văn bản Nôm, định danh chữ Nôm cổ không phải là vấn đề đơn giản, lâu nay nghiên cứu diễn biến, cấu tạo chữ Nôm vẫn còn là đề tài gần như để ngỏ mặc dù đã có một số công trình bước đầu đề cập đến và thực sự có những khó khăn. Dựa vào các văn bản Nôm hiện còn có niên đại rõ ràng từ thế kỷ 18 về trước (dù là ít) để từ đó đưa ra được một lớp chữ Nôm có niên đại xác định làm một cái mốc (để từ đó có cơ sở đối sánh).  Còn từ Việt cổ trong các văn bản Nôm được hiểu với tiêu chí chung nhất là từ cổ trong nguồn từ Việt không bao gồm nguồn gốc từ gốc Hán. Về mặt cứ liệu chỉ lấy nguồn từ cổ này trong các văn bản Nôm, chủ yếu là các tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương. Vì vậy tiêu chí chữ Nôm cổ là từ Việt được dung phổ thong trong các văn bản, tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương thể hiện bằng chữ Nôm từ 1945 trở về trước.

Các tin khác

Chữ Nôm cổ và từ Việt cổ trong các văn bản Nôm

Bộ

Trương Đức Quả

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Chữ Nôm, Ngôn ngữ, Việt Nam, Văn học

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài đề cấp đến chữ Nôm cổ trong các văn bản Nôm, định danh chữ Nôm cổ không phải là vấn đề đơn giản, lâu nay nghiên cứu diễn biến, cấu tạo chữ Nôm vẫn còn là đề tài gần như để ngỏ mặc dù đã có một số công trình bước đầu đề cập đến và thực sự có những khó khăn. Dựa vào các văn bản Nôm hiện còn có niên đại rõ ràng từ thế kỷ 18 về trước (dù là ít) để từ đó đưa ra được một lớp chữ Nôm có niên đại xác định làm một cái mốc (để từ đó có cơ sở đối sánh).  Còn từ Việt cổ trong các văn bản Nôm được hiểu với tiêu chí chung nhất là từ cổ trong nguồn từ Việt không bao gồm nguồn gốc từ gốc Hán. Về mặt cứ liệu chỉ lấy nguồn từ cổ này trong các văn bản Nôm, chủ yếu là các tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương. Vì vậy tiêu chí chữ Nôm cổ là từ Việt được dung phổ thong trong các văn bản, tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương thể hiện bằng chữ Nôm từ 1945 trở về trước.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài đề cấp đến chữ Nôm cổ trong các văn bản Nôm, định danh chữ Nôm cổ không phải là vấn đề đơn giản, lâu nay nghiên cứu diễn biến, cấu tạo chữ Nôm vẫn còn là đề tài gần như để ngỏ mặc dù đã có một số công trình bước đầu đề cập đến và thực sự có những khó khăn. Dựa vào các văn bản Nôm hiện còn có niên đại rõ ràng từ thế kỷ 18 về trước (dù là ít) để từ đó đưa ra được một lớp chữ Nôm có niên đại xác định làm một cái mốc (để từ đó có cơ sở đối sánh).  Còn từ Việt cổ trong các văn bản Nôm được hiểu với tiêu chí chung nhất là từ cổ trong nguồn từ Việt không bao gồm nguồn gốc từ gốc Hán. Về mặt cứ liệu chỉ lấy nguồn từ cổ này trong các văn bản Nôm, chủ yếu là các tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương. Vì vậy tiêu chí chữ Nôm cổ là từ Việt được dung phổ thong trong các văn bản, tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương thể hiện bằng chữ Nôm từ 1945 trở về trước.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam