Tự sự học những vấn đề lý thuyết và ứng dụng

Bộ

CT.09.12.03

Lê Phong Tuyết

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Phong Tuyết. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ do Viện Văn học là cơ quan chủ trì. Tự sự học là vấn đề lý thuyết ra đời từ rất lâu ở phương Tây và trở thành một bộ môn lý luận quan trọng. Trong những năm 60 của thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học, chủ nghĩa cấu trúc trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, và chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu văn chương, tự sự học được xác lập trở thành một lý thuyết nghiên cứu được triển khai ứng dụng hiệu quả trong các nghiên cứu văn học, đặc biệt là trong nghiên cứu văn xuôi. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tự sự học, sự hình thành và phát triển. Phần 2: Tự sự học và một số vấn đề lý thuyết. Phần 3: Ứng dụng tự sự học vào phân tích văn bản.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Phong Tuyết. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ do Viện Văn học là cơ quan chủ trì. Tự sự học là vấn đề lý thuyết ra đời từ rất lâu ở phương Tây và trở thành một bộ môn lý luận quan trọng. Trong những năm 60 của thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học, chủ nghĩa cấu trúc trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, và chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu văn chương, tự sự học được xác lập trở thành một lý thuyết nghiên cứu được triển khai ứng dụng hiệu quả trong các nghiên cứu văn học, đặc biệt là trong nghiên cứu văn xuôi. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tự sự học, sự hình thành và phát triển. Phần 2: Tự sự học và một số vấn đề lý thuyết. Phần 3: Ứng dụng tự sự học vào phân tích văn bản.

Các tin khác

Tự sự học những vấn đề lý thuyết và ứng dụng

Bộ

CT.09.12.03

Lê Phong Tuyết

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Phong Tuyết. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ do Viện Văn học là cơ quan chủ trì. Tự sự học là vấn đề lý thuyết ra đời từ rất lâu ở phương Tây và trở thành một bộ môn lý luận quan trọng. Trong những năm 60 của thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học, chủ nghĩa cấu trúc trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, và chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu văn chương, tự sự học được xác lập trở thành một lý thuyết nghiên cứu được triển khai ứng dụng hiệu quả trong các nghiên cứu văn học, đặc biệt là trong nghiên cứu văn xuôi. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tự sự học, sự hình thành và phát triển. Phần 2: Tự sự học và một số vấn đề lý thuyết. Phần 3: Ứng dụng tự sự học vào phân tích văn bản.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Phong Tuyết. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ do Viện Văn học là cơ quan chủ trì. Tự sự học là vấn đề lý thuyết ra đời từ rất lâu ở phương Tây và trở thành một bộ môn lý luận quan trọng. Trong những năm 60 của thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học, chủ nghĩa cấu trúc trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, và chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu văn chương, tự sự học được xác lập trở thành một lý thuyết nghiên cứu được triển khai ứng dụng hiệu quả trong các nghiên cứu văn học, đặc biệt là trong nghiên cứu văn xuôi. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Tự sự học, sự hình thành và phát triển. Phần 2: Tự sự học và một số vấn đề lý thuyết. Phần 3: Ứng dụng tự sự học vào phân tích văn bản.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam