Nguyễn Công Trứ và vai trò của ông trong lịch sử văn học, văn hóa dân tộc

Bộ

Nguyễn Đức Mậu

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá, Văn học Việt Nam

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Mậu. Đề tài đi sâu lý giải và chỉ ra những yếu tố khác biệt, những biểu hiện dung hợp, cung cách dung hợp cũng như nguồn gốc tư tưởng của Nguyễn Công Trứ. Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nguyễn Công Trứ trong tiến trình hình thành mẫu người đặc thù. Phần này có các nội dung: Những tác động của lịch sử và văn hóa giai đoạn từ thế kỷ XVIII - XIX đến Nguyễn Công Trứ; Cuộc đời và sự nghiệp của con người hành động; Nguyễn Công Trứ trong hệ thống giai thoại về ông. Phần 2: Nguyễn Công Trứ hành xử, đối thoại với thế giới bên ngoài thông qua thơ Nôm, phú Nôm. Phần này gồm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ trong dòng phát triển của thơ Nôm đến thế kỷ XIX; Hàn nho phong vị phú – một thành tựu xuất sắc của phú Nôm Việt Nam.  Phần 3: Nguyễn Công Trứ - người tự ý thức trong thế giới hành lạc và tự thể hiện qua thể loại hát nói.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Mậu. Đề tài đi sâu lý giải và chỉ ra những yếu tố khác biệt, những biểu hiện dung hợp, cung cách dung hợp cũng như nguồn gốc tư tưởng của Nguyễn Công Trứ. Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nguyễn Công Trứ trong tiến trình hình thành mẫu người đặc thù. Phần này có các nội dung: Những tác động của lịch sử và văn hóa giai đoạn từ thế kỷ XVIII - XIX đến Nguyễn Công Trứ; Cuộc đời và sự nghiệp của con người hành động; Nguyễn Công Trứ trong hệ thống giai thoại về ông. Phần 2: Nguyễn Công Trứ hành xử, đối thoại với thế giới bên ngoài thông qua thơ Nôm, phú Nôm. Phần này gồm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ trong dòng phát triển của thơ Nôm đến thế kỷ XIX; Hàn nho phong vị phú – một thành tựu xuất sắc của phú Nôm Việt Nam.  Phần 3: Nguyễn Công Trứ - người tự ý thức trong thế giới hành lạc và tự thể hiện qua thể loại hát nói.

Các tin khác

Nguyễn Công Trứ và vai trò của ông trong lịch sử văn học, văn hóa dân tộc

Bộ

Nguyễn Đức Mậu

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá, Văn học Việt Nam

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Mậu. Đề tài đi sâu lý giải và chỉ ra những yếu tố khác biệt, những biểu hiện dung hợp, cung cách dung hợp cũng như nguồn gốc tư tưởng của Nguyễn Công Trứ. Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nguyễn Công Trứ trong tiến trình hình thành mẫu người đặc thù. Phần này có các nội dung: Những tác động của lịch sử và văn hóa giai đoạn từ thế kỷ XVIII - XIX đến Nguyễn Công Trứ; Cuộc đời và sự nghiệp của con người hành động; Nguyễn Công Trứ trong hệ thống giai thoại về ông. Phần 2: Nguyễn Công Trứ hành xử, đối thoại với thế giới bên ngoài thông qua thơ Nôm, phú Nôm. Phần này gồm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ trong dòng phát triển của thơ Nôm đến thế kỷ XIX; Hàn nho phong vị phú – một thành tựu xuất sắc của phú Nôm Việt Nam.  Phần 3: Nguyễn Công Trứ - người tự ý thức trong thế giới hành lạc và tự thể hiện qua thể loại hát nói.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Mậu. Đề tài đi sâu lý giải và chỉ ra những yếu tố khác biệt, những biểu hiện dung hợp, cung cách dung hợp cũng như nguồn gốc tư tưởng của Nguyễn Công Trứ. Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Nguyễn Công Trứ trong tiến trình hình thành mẫu người đặc thù. Phần này có các nội dung: Những tác động của lịch sử và văn hóa giai đoạn từ thế kỷ XVIII - XIX đến Nguyễn Công Trứ; Cuộc đời và sự nghiệp của con người hành động; Nguyễn Công Trứ trong hệ thống giai thoại về ông. Phần 2: Nguyễn Công Trứ hành xử, đối thoại với thế giới bên ngoài thông qua thơ Nôm, phú Nôm. Phần này gồm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ trong dòng phát triển của thơ Nôm đến thế kỷ XIX; Hàn nho phong vị phú – một thành tựu xuất sắc của phú Nôm Việt Nam.  Phần 3: Nguyễn Công Trứ - người tự ý thức trong thế giới hành lạc và tự thể hiện qua thể loại hát nói.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam