Một số vấn đề chính trị nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT.09.27.03

Ngô Xuân Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Đông Bắc Á

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ 21 và triển vọng đến năm 2020”. Đề tài truy tìm những vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ 21. Nhận diện từng vấn đề trên trong đầy đủ những tính quy định của chúng. Vạch rõ xu hướng vận động của những vấn đề trên và dự báo những vấn đề mới nảy sinh trong 10 năm tiếp theo đồng thời nhìn nhận những tác động của chúng đến Việt Nam.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ 21 và triển vọng đến năm 2020”. Đề tài truy tìm những vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ 21. Nhận diện từng vấn đề trên trong đầy đủ những tính quy định của chúng. Vạch rõ xu hướng vận động của những vấn đề trên và dự báo những vấn đề mới nảy sinh trong 10 năm tiếp theo đồng thời nhìn nhận những tác động của chúng đến Việt Nam.

       Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát tình hình chính trị khu vực Đông Bắc Á. Phần 2: Xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động. Phần 3: Nhận xét và đánh giá.
Các tin khác

Một số vấn đề chính trị nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT.09.27.03

Ngô Xuân Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Đông Bắc Á

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ 21 và triển vọng đến năm 2020”. Đề tài truy tìm những vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ 21. Nhận diện từng vấn đề trên trong đầy đủ những tính quy định của chúng. Vạch rõ xu hướng vận động của những vấn đề trên và dự báo những vấn đề mới nảy sinh trong 10 năm tiếp theo đồng thời nhìn nhận những tác động của chúng đến Việt Nam.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ 21 và triển vọng đến năm 2020”. Đề tài truy tìm những vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ 21. Nhận diện từng vấn đề trên trong đầy đủ những tính quy định của chúng. Vạch rõ xu hướng vận động của những vấn đề trên và dự báo những vấn đề mới nảy sinh trong 10 năm tiếp theo đồng thời nhìn nhận những tác động của chúng đến Việt Nam.

       Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát tình hình chính trị khu vực Đông Bắc Á. Phần 2: Xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động. Phần 3: Nhận xét và đánh giá.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam