Tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay

Bộ

CT 09.12.12

Tôn Thảo Miên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tôn Thảo Miên. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu cấp bộ của Viện Văn học. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tác động của văn học nghệ thuật (gồm lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc) đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn (điều tra bừng bảng hỏi và phỏng vấn sâu). Đánh giá chung về tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của thanh thiếu niên hiện nay.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tôn Thảo Miên. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu cấp bộ của Viện Văn học. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tác động của văn học nghệ thuật (gồm lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc) đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn (điều tra bừng bảng hỏi và phỏng vấn sâu). Đánh giá chung về tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của thanh thiếu niên hiện nay.

Các tin khác

Tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay

Bộ

CT 09.12.12

Tôn Thảo Miên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tôn Thảo Miên. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu cấp bộ của Viện Văn học. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tác động của văn học nghệ thuật (gồm lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc) đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn (điều tra bừng bảng hỏi và phỏng vấn sâu). Đánh giá chung về tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của thanh thiếu niên hiện nay.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tôn Thảo Miên. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu cấp bộ của Viện Văn học. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tác động của văn học nghệ thuật (gồm lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc) đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn (điều tra bừng bảng hỏi và phỏng vấn sâu). Đánh giá chung về tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của thanh thiếu niên hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam