Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên (thế kỷ I-X) qua các phát hiện nghiên cứu khảo cổ học Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008

Bộ

Lê Đình Phụng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đình Phụng. Đề tài tập hợp, hệ thống hóa tài liệu về di tích, di vật khảo cổ học được phát hiện, nghiên cứu trong 10 năm từ năm 1998 đến 2008, trong khung niên đại thế kỷ I đến thế kỷ X. Khẳng định những đóng góp mới của khảo cổ học trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa dân tộc 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Nêu bật được sức sống văn hóa dân tộc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đình Phụng. Đề tài tập hợp, hệ thống hóa tài liệu về di tích, di vật khảo cổ học được phát hiện, nghiên cứu trong 10 năm từ năm 1998 đến 2008, trong khung niên đại thế kỷ I đến thế kỷ X. Khẳng định những đóng góp mới của khảo cổ học trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa dân tộc 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Nêu bật được sức sống văn hóa dân tộc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Những thành tựu nghiên cứu khảo cổ học 1998 đến 2008. Chương 3: Những nhận thức mới, đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử - văn hóa Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.
Các tin khác

Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên (thế kỷ I-X) qua các phát hiện nghiên cứu khảo cổ học Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008

Bộ

Lê Đình Phụng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đình Phụng. Đề tài tập hợp, hệ thống hóa tài liệu về di tích, di vật khảo cổ học được phát hiện, nghiên cứu trong 10 năm từ năm 1998 đến 2008, trong khung niên đại thế kỷ I đến thế kỷ X. Khẳng định những đóng góp mới của khảo cổ học trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa dân tộc 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Nêu bật được sức sống văn hóa dân tộc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đình Phụng. Đề tài tập hợp, hệ thống hóa tài liệu về di tích, di vật khảo cổ học được phát hiện, nghiên cứu trong 10 năm từ năm 1998 đến 2008, trong khung niên đại thế kỷ I đến thế kỷ X. Khẳng định những đóng góp mới của khảo cổ học trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa dân tộc 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Nêu bật được sức sống văn hóa dân tộc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Những thành tựu nghiên cứu khảo cổ học 1998 đến 2008. Chương 3: Những nhận thức mới, đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử - văn hóa Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam